Die droogte se impak op klein tot medium grootte besighede in BFN

Die droogte is sistemies en verlammend, veral wat die impak op die plattelandse ekonomie aanbetref. In Bloemfontein is die direkte impak minder voelbaar omdat die boerdery se aandeel in die Bloemfonteinse ekonomie proporsioneel as niksseggend gesien kan word.

Die sektor is inset gedrewe sover dit akkerbou en tuinbou aanbetref, maar relatief tot die grootte van die ekonomie van Bloemfontein is die direkte impak ondergeskik aan die indirekte impak. Laasgenoemde dui op die impak van skerp stygende en hoë pryse van finale vraag landbou produkte. Die brood wat in Bloemfontein verbruik word, is bepaald gebak van koring uit ander dele van die land en selfs van oorsee.  Ontoereikende binnelandse aanbod van koring, maak Suid-Afrika invoer afhanklik en die transaksiekoste om uiteindelike verbruikbare brood te lewer, het betekenisvol verhoog as gevolg van die droogte. Hoër invoere as gevolg van lae aanbod wat weer die gevolg is van die droogte tesame met die swak wisselkoers, het broodpryse laat styf. Dieselfde geld ander landbouprodukte. So byvoorbeeld het die prys van ‘n 10kg sakkie aartapples wat deel uitmaak ‘n erkende dieet vir die lae inkomste groepe in Januarie 2016 met 120% toegeneem vergeleke met dieselfde tyd in 2015. Hierin lê die afgeleide impak van die droogte, want op daardie prysvlakke word vraag ontmoedig en krimp die besighede.

Die geweldige skerp styging in die prys van mielies het ook ‘n uiters negatiewe impak op alle besighede wat mielies as inset gebruik.  Dit geld die klein hoenderboer, melkerye, ens.  feit is egter dat die meeste boere prysnemers is en gewoon net nie die stygende koste van insette kan deurgee aan die volgende deelnemer in die waardeketting nie.  Klein en medium grootte besighede het verder ‘n verswarende negatiewe gevolg omdat hulle swakker kan beding as die ketting groepe, met die gevolg dat van hulle kliënte eenvoudig van kleinhandelaar verander.

Die afname in verbruik as gevolg van die onbekostigbaarheid van verbruikersgoedere is ‘n afgeleide gevolg van die droogte.  Boere as kopers het eenvoudig nie volhoubare koopkrag nie en as sodanig kwyn daardie besigheid. Boere se aankooppatroon het ook verander as gevolg van die droogte, sommige kon of nie bekostig om noodsaaklike insette te koop nie, of sy boerdery is as gevolg van die droogte so disfunksioneel dat hy nie insette hoef te koop nie. Sonder reën kan die mielieboer nie plant nie en het hy nie kunsmis nodig nie! In gevalle waar boere wel aankope doen of gedoen het, is baie besighede selfs genoodsaak om uitgestelde betaalwyses te aanvaar.  Die negatief hiervan is dat die debiteure boek van sulke handelaars buite beheer kan raak en hyself in ‘n hoek kan kom omdat sy debiteure nie betaal nie, as gevolg van die droogte.

Sommige landbou produkte het in reële terme dalk goedkoper geword, soos wat die geval was met vleispryse toe begin is met die likwidasie van veekuddes. Die droogte het dus pryse momenteel laat daal, maar die verbruiker is vanweë ander ekonomiese realiteite en nie die droogte nie, nie in staat om verbruik te verhoog nie. Vleisverbruik neem nie toe nie, maar die addisionele koopkrag wat laer vleispryse geskep het, is gewoon aangewend om ander noodsaaklikhede te bekostig.

 

Deur: Dr Kobus Laubsher, Direkteur en Agri Konsultant by The Core Group