• Om sakelui, ongeag kleur, ras of geslag in die gebied van die groter Bloemfontein – area byeen te bring.
  • Om deur voorligting, bedryfsleiding en onderrig diens aan sy lede te lewer ten einde hul beter toe te rus vir die sakewêreld.
  • Om lesings en besprekings te reël oor enige onderwerp wat die sakewêreld raak
  • Om beskrywingspunte voor te lê en toe te lig by enige kongres van die  Bloemfontein Business Chamber (BBC).
  • Om relevante inligting wat die sakewêreld raak, te ontvang, te verwerk en onder sy lede te versprei deur middel van ‘n nuusbrief of enige ander werkswyse.
  • Om sy lede by te staan in hul sake-ondernemings en hul behulpsaam te wees met voorligting; om hul belange te beskerm teen onbillike handelspraktyke of wetgewing.
  • Om nouer skakeling te bewerkstellig tussen owerhede, werkgewers en werknemers deur middel van konsultasie, gesprekvoering en skriftelike voorleggings waar nodig.
  • Om funksies te reël en fondse te genereer ter bevordering van die doelstellings van die sakekamer.
  • Om op gepaste wyse erkenning te verleen aan enige persoon wat ‘n wesenlike bydrae gelewer het hetsy op sake, kulturele of ‘n ander gebied in die groter Bloemfontein – area.
  • Om enige eiendom, roerend sowel as onroerend, te verkry, te koop, te huur, te verhuur, te verkoop, te skenk, te verpand of met ‘n verband te beswaar, in die uitvoering van die doelstellings van die sakekamer.